BIODIVERZITA V ČESKÉ REPUBLICE: bohatství ohrožené

Česká republika se pyšní pestrou paletou biotopů – od horských oblastí Krkonoš a Jeseníků přes rozsáhlé lesy a úrodná pole až po malebná údolí řek a rybníků. Takto rozmanitá krajina skýtá útočiště pro mnoho druhů rostlin a živočichů, z nichž některé se vyskytují pouze v naší krajině.

© Ivabalk, Jeseníky, Pixabay.com

Mezi nejvýznamnější biotopy na našem území patří horské oblasti (například Krkonoše, Jeseníky, Šumava a další), lesy (bukové, smrkové, dubové), lužní louky a pastviny (plané louky, horské pastviny), mokřady (rybníky, bažiny, rašeliniště), řeky a potoky (Labe, Vltava, Berounka, Ohře a mnohé další). Najdeme zde více než 60 000 druhů rostlin a živočichů – z toho více než 40 000 druhů hmyzu. A jaké druhy patří mezi nejznámější, jimž je věnována největší pozornost? Především velcí savci a predátoři jako medvěd hnědý, rys ostrovid nebo vlk obecný. Ale patří k nim také zajímaví ptáci, jakými jsou například čáp bílý či tetřev hlušec.

© Markéta Peršínová, Šumava, Pixabay.com

© Jo Stolp, Rys ostrovid, Pixabay.com

© Alexa, Alexas_Fotos, Čáp bílý, Pixabay.com

© Andrea Bohl, Vlk obecný, Pixabay.com

Tak jako téměř všude na světě, je bohužel biodiverzita i v České republice vážně ohrožena. Hrozeb, které přispívají ke ztrátě biologické rozmanitosti, je mnoho. Rozšiřování městských aglomerací a průmyslové infrastruktury, zástavba krajiny, intenzivní zemědělství nebo těžba dřeva a jiných přírodních médií a surovin. To vše přispívá ke ztrátě či fragmentaci, ekologickému postižení a postupné degradaci až destrukci významných biotopů.

Rozmanitost krajiny a přírody ohrožuje také znečištění životního prostředí, ovzduší, vod a půdy, díky kterému některé choulostivější druhy zcela vymizí. Další vlivový faktor představují invazní druhy, rostliny a živočichové pocházející z jiných oblastí světa, které vytlačují původní druhy z jejich lokalit, hnízdišť, lovišť aj. Příkladem je v poslední době hojně se rozšiřující nutrie říční, která se do naší přírody dostala útěkem nebo cíleným vypuštěním z komerčních chovů. Populace některých nepůvodních druhů enormně narůstají, protože v naší volné přírodě nemají svého přirozeného nepřítele, snadno tak konkurují původním druhům, pro něž jsou v některých případech dokonce nebezpečnými predátory, kteří je loví a decimují jejich populace. Negativní dopad mají také klimatické změny, kdy změny teplot a srážek ovlivňují životní podmínky mnoha druhů a díky tomu některé z nich z naší přírody mizí.

© Gayulo, Nutrie říční, Pixabay.com

Ochrana biodiverzity je klíčová pro zachování zdravého životního prostředí a zajištění fungování ekosystémů. A jak je to s ochranou biodiverzity a péčí o ni u nás?

V České republice existuje řada ochranných opatření. Některá z nich jsou zaměřena na ochranu biotopů – jako například zřizování chráněných území či obnovu již zasažených, zničených biotopů. Jiná opatření se zabývají druhovou ochranou, která zahrnuje především chov ohrožených druhů v zajetí a reintrodukci těchto druhů do volné přírody.

Více informací o záchranných programech najdete zde:
https://www.mzp.cz/cz/zachranne_programy
https://www.zachranneprogramy.cz/

Do reintrodukce a péče o ohrožené druhy se zapojují i neziskové organizace, prospěšné projekty najdete zde: https://www.ceska-krajina.cz/klicove-druhy/.

Česká republika se nevěnuje jen ochraně biologické rozmanitosti naší krajiny a přírody a ochraně našich původních druhů, ale pomáhá v rámci záchranných programů i k zachování biodiverzity ve světě. Příkladem jsou mimo jiné také projekty ZOO Praha:
https://www.zoopraha.cz/zvirata-a-expozice/pomahame-jim-prezit.

Důležitou součástí ochrany biodiverzity je rovněž osvěta, zvyšování povědomí a vzdělávání veřejnosti – ať již prostřednictvím vzdělávacích programů pro veřejnost nebo osvětových kampaní na podporu ochrany přírody a druhové ochrany.

Ochrana biodiverzity se týká nás všech. Každý z nás může přispět k ochraně biodiverzity a uchování krásy a bohatství české přírody. K zachování biologické rozmanitosti v naší zemi může pomoci i každý zahrádkář, který si na své zahradě nepěstuje jen „anglický trávník“, ale dá prostor i širšímu spektru rostlin a živočichů. A každý z nás, kdo se k přírodě chová zodpovědně třeba i tím, že nakupuje bioprodukty a podporuje místní zemědělce, kteří hospodaří ohleduplně k životnímu prostředí, každý, kdo používá ekologicky šetrné produkty, neplýtvá energií a vodou a šetří přírodní zdroje, chová se odpovědně a šetrně k přírodě, k rostlinám a živočichům.

Rozmanitost je život. Zapojením se do ochrany biodiverzity můžeme zajistit, aby tato úžasná rozmanitost života byla zachována i pro budoucí generace. Biodiverzita je poklad, který musíme chránit, je nezbytná pro naše zdraví, prosperitu a jejich udržitelnost. Není jen o krásných motýlech nebo majestátních stromech, ale o komplexním ekosystému, na kterém závisí veškerý život. Udržujme zdravou krajinu a přírodu a její biologickou rozmanitost. Společně můžeme přispět k zdravé a udržitelné budoucnosti.

© Martina Janochová, Bukový les, Pixabay.com


Ilustrační fotografie:
Ivabalk, Jeseníky, Pixabay.com
Markéta Peršínová, Pixabay.com
Jo Stolp, Pixabay.com
Alexa, Alexas_Fotos, Pixabay.com
Andrea Bohl, Wildfaces, Pixabay.com
Gayulo, Pixabay.com
Martina Janochová, Pixabay.com

Sdílet na sociálních sítích:

Komentáře jsou vypnuty.