Podpora biodiverzity prostřednictvím ZS

PODPORA BIODIVERZITY PROSTŘEDNICTVÍM ZÁCHRANNÝCH STANIC

Nadace na ochranu zvířat získala v roce 2023 grant ve výši 1 500 000 Kč od Nadace ČEZ, kterým podpoří činnost záchranných stanic s komplexním přístupem v jejich aktivitách k ochraně přírody, tedy péči o dočasně handicapované volně žijící živočichy a jejich návrat do přírody, ekologickou výchovu a osvětu veřejnosti a péči o lokality, na které se pak mohou uzdravení živočichové vracet).

 

Nadace tak podpoří 8 záchranných stanic:

Záchranná stanice Aves (Aves z.s.)

Péče o lokality s výskytem mloka skvrnitého, hořečku brvitého a záchranné transfery škeble říční

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záchranná stanice Bartošovice (ZO ČSOP Nový Jičín 70/02)

Péče o lokality v rámci pozemkového spolku “Koryta” – ovocný sad, pastviny, louky, tůňky pro obojživelníky

Záchranná stanice DESOP Plzeň (Dobrovolný ekologický spolek – ochrana ptactva)

Péče o tůňky pro obojživelníky, budování stěny pro břehule, péče o hnízdní ostrůvek pro racka chechtavého, instalace nové hnízdní podložky pro orla mořského, instalace umělých hnízd pro jiřičky  

 

 

 

 

 

 

 

Záchranná stanice Hrachov (Ochrana fauny ČR o.p.s.)

Péče o lokality bohaté na pestrost druhů – extenzivní pastva ovcí, sekání, odstraňování náletů

 

 

 

 

 

 

 

Záchranná stanice Huslík (ZO ČSOP Polabí)

Péče o 3 lokality s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (hořeček brvitý, kudlanka nábožná aj.) – vyřezávání stromů a náletových křovin, vysekávání travin, mozaikovitá seč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záchranná stanice Jaroměř (ZO ČSOP JARO Jaroměř)

Péče o lokality s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (vstavač nachový, modrásek hořcový, krutihlav obecný, slepýš křehký, aj.)

 

 

 

 

 

 

Záchranná stanice Pavlov (Stanice Pavlov, o.p.s.)

Péče o 4 biotopově cenné lokality na Havlíčkobrodsku (hlaváč bledožlutý, čáp černý, chřástal vodní, sluka lesní, čolek obecný aj.) – mozaikovitá seč, péče o tůně, nákup nářadí

 

 

 

 

 

 

Záchranná stanice Vlašim (ZO ČSOP Vlašim) 

Vypásání přírodně cenných lokalit vlastním stádem ovcí, budování zábran pro obojživelníky na tahových cestách aj

 

 

 

 

 

 

 

Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ. Děkujeme! logo Nadace ČEZ

Komentáře jsou vypnuty.