Grantová činnost

Grantová činnost

 

Grantová činnost nadace je zaměřena na podporu projektů a aktivit odpovídajících jejímu poslání, cílům a prioritám. Nadace rozděluje finanční prostředky útulkům a záchranným stanicím na území ČR a jiným neziskovým organizacím působícím na poli praktické ochrany zvířat i v oblasti jejich nepřímé ochrany.

Při rozdělování nadačních příspěvků se nadace řídí obecně platnými právními předpisy, zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, od 1. 1. 2014 zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále platným statutem a grantovými pravidly pro rozdělování výnosů z nadačního jmění a z ostatního majetku.

Nadace postupuje dle grantových pravidel, která tvoří přílohu statutu nadace a jsou společně s formulářem pro podání žádosti o grant a podmínkami vyhlášených výběrových řízení zveřejňována na internetových stránkách nadace. O vyhlášení grantových programů je veřejnost, kromě internetových stránek nadace, informována také zveřejněním inzerátů v tisku (např. časopis Naše příroda).

Nadace vyhlašuje veřejná výběrová řízení, jejichž součástí je zveřejnění grantového programu pro příslušný kalendářní rok (včetně termínů a podmínek pro podání žádostí a požadavků na jejich formální náležitosti), hodnocení podaných žádostí o grant výběrovou komisí a schválení návrhu výběrové komise na udělení grantu správní radou nadace. S příjemci grantů jsou uzavírány smlouvy obsahující povinnost použít grant ke schválenému účelu, dokončit projekt ve stanoveném termínu a ve lhůtě do 30 dnů od ukončení projektu předložit závěrečnou zprávu projektu (včetně vyúčtování doloženého prvotními účetními doklady).

Komentáře jsou vypnuty.