Legislativní činnost

Legislativní činnost

 

Nadace trvale usiluje o prosazování úprav české a evropské legislativy, tvorbu legislativních návrhů nových zákonů, směrnic a vyhlášek a zároveň návrhů úprav již existujících právních předpisů, které zajistí větší životní pohodu zvířat a zvýší ochranu jejich práv. Nadace je oficiálním připomínkovým místem pro legislativní návrhy, změny a úpravy české a evropské legislativy.

Činnost nadace v oblasti legislativy ve prospěch ochrany zvířat v roce 2023

Nadace v roce 2023 připomínkovala, projednávala a řešila tyto legislativní návrhy:

 • Novela zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

V roce 2023 se začala připravovat rozsáhlá novela zákona o myslivost. Většina změn se týká úpravy honiteb a jejich užívání. Pro ochranu zvířat je zásadní návrh na vyřazení zvláště chráněných druhů zvířat z kategorie zvěř. 

V připomínkách jsme se zaměřili zejména na:

 1. zákaz norování zvířat a současně jejich držení pro výcvik loveckých psů
 2. nepovolení lovu lukem, jakožto povoleného způsobu lovu zvěře
 3. zavedení sankcí pro myslivce při porušování tohoto zákona

Činnost nadace v oblasti legislativy ve prospěch ochrany zvířat v roce 2022

Nadace v roce 2022 připomínkovala, projednávala a řešila tyto legislativní návrhy:

 • Novela zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), 

Nadace opakovaně předala návrhy na úpravy,  a to zejména:

1/ povinnosti chovatelů očkovat proti vzteklině také chované invazní druhy šelem 

2/ nahlížení a přístup do plánovaného registru zvířat také Policii ČR, obecním úřadům a chovatelům

 • Novela zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání o změně některých souvisejících zákon, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Nadace zaslala připomínky k pozměňovacím návrhům č.365 (poslance Petra Bendla) a č. 839 (poslankyně Jaroslavy Pokorné Jermanové) spočívajících ve Změně zákona na ochranu zvířat proti týrání, kteří požadovali zmírnění tohoto zákona ve smyslu umožnění odběru mláďat volně žijících druhů zvířat a umožnění vytváření audiovizuálních děl s volně žijícími zvířaty, což současná legislativa již zakazuje.

Činnost nadace v oblasti legislativy ve prospěch ochrany zvířat v roce 2017

Nadace v roce 2017 připomínkovala, projednávala a řešila tyto legislativní návrhy:

 • Novela zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 881)

Nadace na ochranu zvířat pokračovala i v roce 2017 v připomínkování návrhu novely zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, která byla řešena v roce 2015 a byla legislativním výborem vlády vrácena zpět k přepracování. Tato novela vykazovala mnohá kontroverzní ustanovení.

V připomínkách jsme se zaměřili především na tyto problematické záležitosti:

1/ Zpřísnění podmínek pro chovatele, kteří vlastní více fen a související úpravy ve vyhlášce č. 21/2013, o stanovení podmínek při chovu psů a koček a v zákoně č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Tyto změny jsou podle našeho názoru velmi důležité pro úspěšnější boj proti množírnám.

2/ Úprava věku zvířete pro domácí porážku. V návrhu novely byl věk pro domácí porážku zvýšen, což pokládáme za nešťastné.

3/ Úprava pravomocí chovatelů hospodářských zvířat pokud jde o lékařské zákroky. Podle našeho názoru (podloženého odbornými stanovisky) je nutné zachovat lékařskou péči o všechna zvířata v rukou odborníků, zároveň je nutné stanovit jednoznačně pojem „veterinární lékař“ a „ošetřující veterinární lékař“.

Některé změny v této novele nadace také kvitovala s povděkem, a to především tyto:

1/ Povinná registrace útulků u Krajské veterinární správy

2/ Povinnost veterinárního lékaře uvědomit neprodleně Krajskou veterinární správu SVS ČR o podezření na týrání zvířete. Tato ohlašovací povinnost je velice důležitá a jednoznačně do tohoto zákona patří.

V roce 2017 jsme se zaměřili především na kvalitní zapracování povinného nezaměnitelného značení a centrální evidence psů do znění novely.

Činnost nadace v oblasti legislativy ve prospěch ochrany zvířat v roce 2016

Nadace v roce 2016 připomínkovala, projednávala a řešila tyto legislativní návrhy:

 • Rozpor k vyhlášce č. 39/1997 Sb. hlavního města Prahy, o schůdnosti místních komunikací, která je v účinnosti od 1. 2. 2012 a umožňuje použití chemického posypu (technické soli) na chodnících a pěších komunikacích na území hl. m. Prahy, tímto tématem se nadace zabývá dlouhodobě od té doby, co vyhláška vstoupila v platnost.
 • Novela zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 881).

Přehled hlavních témat v rámci legislativy ve prospěch zvířat v roce 2016

Vyhláška č. 39/1997 Sb. hlavního města Prahy, o schůdnosti místních komunikací

Nadace tuto vyhlášku rozporuje od nabytí její účinnosti dne 1. 2. 2012. Vyhláška umožňuje použití chemického posypu (technické soli) na chodnících a pěších komunikacích na území hl. m. Prahy.

Vzhledem k tomu, že naše snahy o zrušení solení v Praze byly v minulých letech neúspěšné, pokračovali jsme i v roce 2016 ve sběru podpisů pod Petici proti solení chodníků a komunikací na území hl. m. Prahy, kterou nadace iniciovala již v roce 2012 ve spolupráci se Stranou zelených.

Proč tuto vyhlášku rozporujeme a navrhujeme znovuzavedení zákazu solení chodníků a pěších komunikací v Praze?

Použití chemického posypu (technické soli) na chodníky a pěší komunikace vyvolává obavy nejen o zdraví a životy zvířat (domácích i volně žijících), ale i o stav životního prostředí či architektonických památek v Praze. Sůl škodí zejména volně žijícím živočichům (např. ptactvo má omezený přístup k nezamrzlé vodě, pije tedy slanou vodu, po jejímž požití hyne), zeleni / vegetaci (díky soli obsažené v půdě nemohou rostliny, keře i stromy nasávat vodu z půdy a usychají i ve vlhkém prostředí), domácím zvířatům (sůl vnikající do drobných ranek a oděrek psích a kočičích tlap způsobuje záněty a bolest), půdě a spodním vodám (klesá schopnost absorbovat vodu, což může v extrému vést až k záplavám), architektonickým a kulturním památkám (památkově chráněné budovy, veřejné plastiky aj.) a v neposlední řadě majetku(karosérie automobilů, základy budov, omítky, obuv chodců).

Novela zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 881)

Nadace na ochranu zvířat pokračovala i v roce 2016 v podávání pozměňovacích návrhů k novele zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 881), která byla připomínkována v roce 2015 a byla legislativním výborem vlády vrácena zpět k přepracování. Tato novela vykazuje mnohá kontroverzní ustanovení. V připomínkách jsme se zaměřili především na tyto problematické záležitosti:

 • Zpřísnění podmínek pro chovatele, kteří vlastní více fen a související úpravy ve vyhlášce č. 21/2013, o stanovení podmínek při chovu psů a koček a v zákoně č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Tyto změny jsou podle našeho názoru velmi důležité pro úspěšnější boj proti množírnám.
 • Úprava věku zvířete pro domácí porážku. V návrhu novely byl věk pro domácí porážku zvýšen, což pokládáme za nešťastné.
 • Úprava veterinární, léčebné a preventivní péče u hospodářských zvířat. Navrhovaná úprava, kterou jsme spolu s KVL ČR rozporovali, přenáší některé úkony z veterinárních lékařů na střední zdravotnický personál. Podle našeho názoru (podloženého odbornými stanovisky) je nutné zachovat výkon veterinární, léčebné a preventivní péče o hospodářská zvířata kvalifikovanými odborníky – veterinárními lékaři, registrovanými členy Komory veterinárních lékařů ČR.

Některé změny v této novele nadace také kvitovala s povděkem, a to především tyto:

 • povinná registrace útulků u příslušné městské nebo krajské veterinární správy,
 • povinnost veterinárního lékaře uvědomit neprodleně Krajskou veterinární správu SVS ČR o podezření na týrání zvířete. Tato ohlašovací povinnost je velice důležitá a jednoznačně do tohoto zákona patří.

Ve vztahu k problematice chovu zájmových zvířat a zejména nekontrolovaného množení psů a koček bez průkazu původu podala nadace pozměňovací návrhy k novele veterinárního zákona (sněmovní tisk č. 881) a souvisejících zákonů – konkrétně k zákonu na ochranu zvířat proti týrání, jimiž by v případě přijetí byla upravena a zavedena povinnost nezaměnitelného trvalého značení psů v ČR a povinnosti registrace takto označených psů do centrální evidence (později i ostatních zvířat v zájmovém chovu). Tyto pozměňovací návrhy, které nadace podala, a rovněž navrhované úpravy shora uvedených předpisů jsou podle našeho názoru základním předpokladem pro úspěšnější boj proti tzv. „množírnám“, k němuž nezbytně potřebujeme oporu v legislativě.

Komentáře jsou vypnuty.