Spolupráce a networking

Spolupráce

 

Instituce státní správy v ČR

 

Státní veterinární správa ČR (SVS ČR)

Nadace spolupracuje se SVS ČR a jejími krajskými inspektoráty v oblasti ochrany zvířat zejména při uplatňování zákona na ochranu zvířat proti týrání, v případech, kde je podezření, že došlo k týrání zvířat nebo k závažnému porušení či zanedbání péče o zvířata.

Ústřední komise pro ochranu zvířat (ÚKOZ), Ministerstvo zemědělství ČR

Nadace dlouhodobě spolupracuje s Ústřední komisí pro ochranu zvířat (ÚKOZ), která je přímo řízena Ministerstvem zemědělství ČR a je metodickým poradním orgánem ministra zemědělství v oblasti ochrany zvířat. Spolupráce s ÚKOZ umožňuje nadaci podílet se na řešení závažných a aktuálních témat v oblasti ochrany zvířat.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)

Česká inspekce životního prostředí je odborný orgán, který je pověřen dozorem nad respektováním právních předpisů v oblasti životního prostředí.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR)

S výše uvedenými státními institucemi nadace spolupracuje v oblasti ochrany volně žijících živočichů.

Ministerstvo životního prostředí ČR | Ministerstvo zemědělství ČR

Nadace s těmito resorty vlády spolupracuje zejména v oblasti legislativy, připomínkování legislativních návrhů a vládních dokumentů a podpory kampaní a projektů v ochraně životního prostředí a zvířat.

 

Instituce místní samosprávy v ČR

 

Hlavní město Praha

Nadace s podporou hl. m. Praha realizovala projekt Pes ve městě.

Městská část Praha 4

Nadace spolupracuje s Městskou částí Praha 4 dlouhodobě. V roce 2008 nadace zahájila s MČ Praha 4 spolupráci na projektu „Pes ve městě“, v níž stále pokračuje. V roce 2015 dotovala MČ Praha 4 nadstavbu tohoto projektu – praktický lektorský program „Pes ve městě“. Grantovou dotací MČ Praha 4 podpořila také projekt „Hurá, máme doma zvíře“.¨

Městská část Praha 2

Nadace spolupracuje s Městskou částí Praha 2 na akci Psí den Prahy 2.

 

Bezpečnostní složky státu ČR

 

Městská policie Praha

Nadace spolupracuje s Městskou policí Praha na osvětových akcích pro veřejnost, na kterých svou práci prezentují psovodi a jízdní hlídky. Nadace také v rámci útvaru MP Praha dlouhodobě spolupracuje s městským útulkem v Troji a Měcholupech.

Celní správa ČR

Nadace spolupracuje dlouhodobě s Celní správou ČR na osvětových akcích pro veřejnost, kde svou práci prezentují psovodi se psy, vyhledávajícími různé pašované komodity (drogy, peníze…).

 

Nevládní neziskové organizace, profesní a zájmové organizace v ČR

 

Nadace dlouhodobě spolupracuje například s níže uvedenými a také s mnoha dalšími neziskovými, profesními a zájmovými organizacemi v ČR.

Institut Nadace na ochranu zvířat, o.p.s.

V roce 2005 Nadace na ochranu zvířat společně s paní Martou Kubišovou založily obecně prospěšnou společnost Institut Nadace na ochranu zvířat, o.p.s. Institut sdílí s nadací stejné poslání, které naplňuje zejména prostřednictvím osvěty, vzdělávání a poradenství v oblasti ochrany zvířat.

Fórum dárců

Spolupráce s touto neziskovou organizací, usilující o podporu filantropie v ČR a sdružujícím nevládní neziskové organizace (nadace a nadační fondy), je pro nás velmi přínosná. Členství v Asociaci nadací při Fóru dárců nám umožňuje získávat a vyměňovat informace v neziskovém sektoru (NGO), a to nejen formou valných hromad asociace, ale také konferencí, seminářů a školení nebo formou přímé konzultace, komunikace a také spolupráce na konkrétních projektech (např. DMS projekt).

Zelený kruh

Členství v neziskové organizaci Zelený kruh, asociaci ekologických organizací, umožňuje nadaci aktivně sdílet informace se širokým spektrem NNO v oblasti životního prostředí. Dává jí rovněž možnost společného postupu při prosazování připomínek v oblasti legislativy a vládních dokumentů.

Komora veterinárních lékařů ČR (KVL ČR)

Samosprávná stavovská organizace zřízená ze zákona, sdružující všechny veterinární lékaře vykonávající praktickou veterinární činnost tj. preventivní, diagnostickou a léčebnou na území České Republiky. Komora veterinárních lékařů poskytuje Nadaci na ochranu zvířat odbornou pomoc při vyřizování dotazů veřejnosti, odborná vyjádření a posudky.

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Spolupráce s PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců se soustřeďuje na propagaci ekologického zemědělství a Animal Welfare (hospodářská zvířata). 

CZECOPA

Nadace pokračuje ve svém členství v CZECOPA, v české pobočce Evropské platformy pro podporu a rozvoj alternativ k pokusům na zvířatech.

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) – Národní síť záchranných stanic pro volně žijící živočichy

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jeho posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.

Spolupráce s ČSOP se rozvíjí především v rámci projektu SOS Zvíře, kdy řešíme s tazateli problematiku handicapovaných volně žijících zvířat a předáváme kontakty na jednotlivé záchranné stanice, které by mohly v řešených případech pomoci.

Český svaz chovatelů (ČSCH)

V rámci Českého svazu chovatelů jsou ustavovány organizace, jejichž členy jsou chovatelé zvířat, např. drůbeže, králíků, okrasných a užitkových holubů, kožešinových zvířat apod. Ve své činnosti vychází z odborných zájmů chovatelů, které jsou v souladu se společenským úsilím o tvorbu a ochranu životního prostředí. Spolupráce s Českým svazem chovatelů se soustředí zejména na vyřizování odborných dotazů veřejnosti.

Liga na ochranu zvířat ČR (LOZ)

V současné době je Liga na ochranu zvířat největší organizací svého druhu u nás a působí na celém území České republiky. Jednotlivé pobočky Ligy pečují ve svých útulcích o opuštěná zvířata (především psy a kočky), a zajišťují též péči o zraněné volně žijící živočichy (např. dravce, veverky, ježky a jiné). Nadace na ochranu zvířat spolupracuje s Ligou na ochranu zvířat při vyřizování závažných kauz týrání zvířat a vydávají společná prohlášení ve věci těchto závažných kauz.

Česká společnost ornitologická

Dobrovolné zájmové sdružení profesionálních pracovníků i amatérů zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody. Spolupráce s ČSO se rozvíjí především  v rámci projektu SOS Zvíře, kdy řešíme s tazateli problematiku volně žijících ptáků z naší přírody.

Českomoravská kynologická unie (ČMKU) je dobrovolným sdružením právnických osob, zabývajících se výhradně kynologickou činností na území České republiky. Spolupráce s ČMKU se úspěšně rozvíjí již několik let v rámci Psí poradny, kdy poradenskou činnost zajišťuje paní Vladimíra Tichá, tisková mluvčí ČMKU, která také na akcích organizovaných Nadací často a velmi ochotně spolupracuje formou přednášek a konzultací.

Fórum 2000

Fórum 2000 organizuje každoročně NGO market, který neziskovým organizacím z celé České republiky umožňuje prezentaci vlastních aktivit. Nadace se tohoto veletrhu pravidelně účastní.

Pomocné tlapky, o.p.s.

Pomocné tlapky o.p.s. se zabývá chovem, předvýchovou a výcvikem asistenčních psů. Vycvičené psy předává zdarma do dlouhodobého užívání tělesně postiženým. S nadací spolupracuje zejména na osvětových akcích pro veřejnost.

Pestrá společnost, o.p.s.

Pestrá společnost, o.p.s. nabízí lidem se zdravotním postižením i široké veřejnosti pestré kynologické služby a integrační aktivity, které přináší moderní pohled na soužití psa s člověkem. Jejich cílem je: kvalitní výcvik a předání asistenčních psů pro osoby se zdravotním postižením, realizace projektů k volnočasovým aktivitám zejména lidí s postižením, provozování canisterapie, osvětová činnost pro širokou veřejnost, otevření a provozování galerie s výrobky osob se zdravotním postižením, aktivní zaměstnávání osob se zdravotním postižením atd.

Pes pro Tebe, z.s.

Pes pro Tebe je občanské sdružení zabývající se výcvikem vodicích a asistenčních psů, kteří usnadňují každodenní život lidem se zrakovým či jiným postižením. Výcvikem se zabývají profesionální cvičitelé s dlouholetou zkušeností v oboru.

Záchranná stanice v Pátku u Poděbrad

Hlavní náplní stanice je péče o zraněné volně žijící živočichy a především praktická ochrana přírody. Spolupráce se soustřeďuje především na osvětové akce pro veřejnost.

CzechBlack Frisbeeland

Zastřešuje psí sport Dogfrisbee. S nadací spolupracuje zejména na akcích pro veřejnost.

Záchranná brigáda kynologů Praha

V rámci své hlavní činnosti provádí výcvik záchranných psů, specializovaných na vyhledávání živých i neživých osob v sutinách, ve volných i těžce prostupných terénech, apod. Spolupráce se soustřeďuje především na osvětové a vzdělávací akce pro veřejnost.

PET-MEDIC

Zdravotnická záchranná služba veterinární PET-MEDIC působící na území hlavního města Prahy a části Středočeského kraje.  S nadací spolupracuje zejména na akcích pro veřejnost.

Klub Obedience CZ, z.s.

Klub Obedience CZ byl založen v roce 2007 a je zastřešen Českým kynologickým svazem. Českým překladem anglického slova „obedience“ je poslušnost či ovladatelnost. Cílem obedience je naučit psa spolupracovat s psovodem, zadané cviky pes musí vykonávat radostně a zároveň přesně.

Haf bez Obav s.r.o.

Organizace Haf bez Obav se specializuje na výchovu a výcvik psů.

Škola sportovní a zábavné kynologie

Výcvik a výchova ve Škole sportovní a zábavné kynologie probíhá na základě výborných znalostí psychologie psů, jejich instinktů, postupu učení, chování a také dalších znalostí. Výcvik probíhá na základě pozitivních metod používáním přirozených modelů chování a komunikace se psy.

Český klub majitelů prasátek chovaných v domácnosti, z.s.

Český klub majitelů prasátek chovaných v domácnosti, o.s. tvoří skupina lidí, kteří chtějí zajistit optimální podmínky pro kvalitní péči jak pro svá prasátka chovaná v bytech, tak pro prasátka cizí. Dalším posláním klubu je šířit seriózní a správné informace nejen mezi členy klubu, ale také mezi ostatními majiteli a chovateli.

Klub chovatelů a příznivců fretek

Klub chovatelů a příznivců fretek je občanské sdružení, které se zrodilo z iniciativy několika nadšenců již v roce 2002. Hlavním posláním je zvyšovat znalosti chovatelů a tím zlepšovat podmínky chovu fretek. Klub usiluje také o zvyšování informovanosti laické veřejnosti, snaží se pomáhat fretkám v nouzi či podporovat dobré chovatele a zdravé odchovy.

ZO ČSOP Nyctalus

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Nyctalus vznikla v červnu 2006. Zabývají se ochranou netopýrů, zejména péčí o nalezené netopýry na území Prahy a chovem hendikepovaných netopýrů za účelem širšího vzdělávání veřejnosti. Podílejí se také na vědecko-výzkumných programech ČESON (Česká společnost pro ochranu netopýrů) a Přírodovědecké fakulty UK v Praze.

Asociace chovatelů miniaturních koní, z.s.

Tato organizace je otevřena pro všechny příznivce, chovatele a majitele miniaturních plemen koní a jako Klub chovatelů miniaturních koní přináší potřebné informace a zajímavosti o těchto neobvyklých zvířatech.

Lucky Bull Team

Tým pod vedením Daniela Žďárského, který se zabývá chovem psů teriérů typu bull: Americký pitbulteriér APBT, Americký stafordširský teriér AST, Stafordširský bulteriér SBT a Anglický bulteriér ABT. Se psy pracují, jezdí na závody, výstavy a pořádají různé akce.

KS Panda Praha

Kynologický spolek Panda Praha je sdružení nadšenců pro zájmové a sportovní disciplíny se psy.

Záchranná brigáda kynologů – Středočeský kraj

V rámci své hlavní činnosti provádí výcvik záchranných psů, specializovaných na vyhledávání živých i neživých osob v sutinách, ve volných i těžce prostupných terénech, apod. Spolupráce se soustřeďuje především na osvětové a vzdělávací akce pro veřejnost.

SAR DOG

V rámci své hlavní činnosti provádí výcvik záchranných psů, specializovaných na vyhledávání živých i neživých osob v sutinách, ve volných i těžce prostupných terénech, apod. Spolupráce se soustřeďuje především na osvětové a vzdělávací akce pro veřejnost.

Nosework CZ, z.s.

Klub zabývající se výcvikem specializovaných pachových prací

Treibball Klub

Kynologický klub zabývající se tréninkem sportu treibball (práce s míči)

Hucul Club

Klub pro záchranu a chov huculských koní

Hasiči Příbram

 

Zahraniční neziskové, profesní a zájmové organizace

 

World Animal Protection (dříve World Society for the Protection of Animals)

Od roku 1994 je nadace členem WAP, která sdružuje cca 460 ochranářských organizací ze 118 zemí světa. WAP má zvláštní status poradce při Organizaci spojených národů a status pozorovatele v Radě Evropy. Velmi důležitou iniciativou je začlenění Obecné deklarace na ochranu zvířat mezi základní listiny OSN. Nadace na této iniciativě spolupracuje tím, že shromažďuje podpisy signatářů podpůrné petice, a to prostřednictvím petičního archu uveřejněného na svých internetových stránkách, šířením petičních archů a informačního letáku na různých osvětových akcích a pomocí sítě dobrovolníků na území celé ČR.

Royal Society for tne Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA)

Od roku 1996 je nadace členem RSPCA, která patří mezi nejstarší a nejvýznamnější organizace na ochranu zvířat ve světě.

Eurogroup for Animal

Od roku 2003 byla nadace pozorovatelem a od roku 2008 je již řádným členem (full member) Eurogroup for Animals, sdružující nejvýznamnější ochranářské organizace všech členských zemí EU. Eurogroup for Animals prosazuje ochranu zvířat prostřednictvím legislativy EU.

Compassion in World Farming (CIWF)

Nadace na ochranu zvířat spolupracuje s CIWF ohledně iniciativy zákazu klecových chovů. Petice je k podpisu po celé Evropě a nadace ji distribuuje na všech akcích, kterých se účastní.

 

Komentáře jsou vypnuty.