Chov skotu

Chov skotu

V tomto článku si stručně představíme různé způsoby chovu skotu. Každý ví, že hovězí maso a mléko jsou produkty pocházející od krávy, ale mnoho lidí si nedokáže představit, v jakých podmínkách jsou tato zvířata chována. Různé způsoby chovu se vám pokusíme přiblížit.

Zjednodušeně se dá chov skotu rozdělit na intenzivní, extenzivní a ekologický chov.

Intenzivní chov

Intenzivní chovy zvířat se objevily po průmyslové revoluci v 18.–19. století v rozvinutějších částech světa, kdy začaly stoupat poptávka a spotřeba živočišných produktů, zejména poptávka po mase. 

Principem velkochovů je produkce co největšího množství živočišných produktů za nejnižší náklady. Je to vlastně koncentrovaný provoz živočišné výroby. V těchto chovech se nachází velké množství hospodářských zvířat na poměrně malé ploše. To umožňuje již zmíněnou nákladovost velmi snížit. Provoz velkochovů je přímo závislý na moderní technice, globálním obchodu a biotechnologiích.

Hlavními produkty velkochovů jsou maso, mléko a vejce určené k lidské spotřebě.

Výhody, rizika a etické problémy takto industrializovaného živočišného zemědělství jsou předmětem nepřetržitých diskuzí, zda by měla být zvířata držena v takových podmínkách, zda jsou tyto chovy udržitelné.  Mezi nejvíce problematické otázky patří, zda jsou velkochovy nezbytné k uživení rostoucí lidské populace, jaké jsou životní podmínky zvířat, jaké dopady má intenzivní hospodaření na životní prostředí a zdraví obyvatel, nebo nakolik je tento způsob produkce potravin efektivní.

K uchování zdraví zvířat i za stresujících podmínek a ke zvýšení výroby se používají vakcíny, antibiotika, minerální a vitamínové suplementy a dezinfekční prostředky. K omezení nežádoucího pohybu a činností zvířat je využíváno fyzických bariér, jako jsou klece, zdi a ohrady.

Extenzivní chov

Extenzivní chov je způsob chovu hospodářských zvířat, při němž je omezen vklad kapitálu a lidské práce na jednotku obhospodařované plochy. Výnosy z hektaru jsou většinou velmi nízké. Pokud tento chov poskytuje hospodářsky využitelné živočišné produkty, jedná se o extenzivní živočišnou výrobu.

Extenzivní systém chovu se vyznačuje volným pohybem zvířat na pastvinách, která jsou pod dohledem pastevců, nebo se pohybují na pastvinách ohraničených bariérou kvůli ochraně před predátory. V některých částech světa (např. ve Spojených státech amerických) je extenzivním způsobem chovu tzv. „rančerství“, které charakterizují velká stáda skotu pasoucí se na rozlehlých soukromých i veřejných zemědělských pozemcích.

Extenzivní chov vyžaduje rozsáhlé plochy zemědělské půdy, oproti tomu investice do staveb a strojů jsou velmi nízké, stejně tak potřeba lidské práce. Také není nutné nakupovat krmiva a hnojiva, nejdůležitějším zdrojem krmiva je již zmíněná pastva. Extrémním příkladem extenzivního chovu je kočovné pastevectví, což je nejstarší a nejprimitivnější způsob chovu zvířat.

Kočovné pastevectví

Kočovné pastevectví představuje nejjednodušší způsob chovu zvířat. Kopytníci se živí pastvou. Tento způsob pastevectví začal pravděpodobně obráceně, kdy se lidé stěhovali za migrujícími stády. Až po nějaké době začali pastevci hnát zvířata za lepší pastvou. I v 21. století má kočovné pastevectví své místo, tento způsob využívají například pastevci sobů. U těchto pastevců je přesun na lepší pastviny jedinou možností zemědělství.

Dalším charakteristickým znakem je fakt, že pastýři nijak neovlivňují složení pastevního prostoru, netvoří žádné zásoby krmiv a jejich péče se omezuje na ochranu stád před šelmami a jejich přesun na nové pastviny. Nicméně i toto pastevectví může ničit přírodu. Pokud se pase větší množství zvířat, dochází z jejich strany k devastaci porostu. Konkrétním příkladem je nadměrná pastva zvířat v oblasti Sahelu, která je jednou z příčin rozšiřování pouště.

Často se využívá společná pastva více druhů zvířat– například koz a ovcí nebo koz, ovcí a velbloudů.  V Mongolsku se pasou společně koně, skot, jaci, ovce, kozy a velbloudi.

Polokočovný chov

Při polokočovném chovu lidé vyhání a doprovází zvířata na pastvu, a zároveň pro ně staví přístřešky, kde mohou být zvířata ustájena v období zimy či sucha. Také shromažďují zásoby na tato nepříznivá období.

Transhumance

Jedná se o druh extenzivního chovu především ovcí. Je to jeden z mála způsobů chovu kopytníků v Evropě, který dodnes využívá pastvy bez použití ohrad (volné pastvy). Rozšířen je ve Francii, Německu, Španělsku či Rumunsku a z mimoevropských zemí v Andách. Stáda zvířat jsou pravidelně přesouvána mezi horskými a nížinnými pastvinami.

Moderní extenzivní chov

Tento chov skotu je nejvíce rozvinutý na prériích severoamerického středozápadu a v úrodných jihoamerických nížinách, tzv. pampách v Latinské Americe. Výnos z jednotky plochy je malý, produktivita práce ale naopak vysoká, protože potřebné činnosti jsou mechanizované.

Ekologický chov

Pro zvířata a životní prostředí je ekologický chov pravděpodobně nejoptimálnější. Více o Ekologickém chovu skotu se dozvíte v samostatném dalším článku.

Eliška Coufalová, odborný úsek Nadace na ochranu zvířat

Zdroje:

HORÁK, František. Chováme ovce. Praha: Nakladatelství Brázda, 2012. 383 s. ISBN 978-80-209-0390-7

TESLÍK, Václav. Chov masných plemen skotu. Zlín: Nakladatelství Apros 241 s. ISBN 80-901100-5-3

 

Sdílet na sociálních sítích:

Komentáře jsou vypnuty.