Privacy

Zásady ochrany osobních údajů

Naposledy upraveno: 11. dubna 2018

Služby centrálního registru zvířat (dále jen registr) jsou dostupné pro všechny osoby s vlastní emailovou adresou. Registr pro účely ochrany zvířat a správy zvířat spolu se zajištěním služeb pro osoby a zvířata evidovaná v registru přijímá a ukládá data zadávaná výhradně ověřenými fyzickými osobami (uživatel registrovaný po kontrole validní emailové adresy po přihlášení jedinečným přihlašovacím jménem a heslem) prostřednictvím vstupních formulářů a tato data ukládá zabezpečeným způsobem do neveřejné databáze.

Přístup k uloženým údajům má výhradně majitel záznamu (osoba, která zadala údaje do databáze) a také osoby oprávněné na základě:

 • Oprávnění uděleného majitelem záznamu jiné ověřené osobě v registru
 • Oprávnění uděleného majitelem pro specifické účely ve formě zobrazení kontaktních informací v případě hlášení ztrát a nálezů zvířat
 • Oprávnění daného platnou legislativou ČR (primárně instituce a osoby podílející se na veřejné správě zvířat, jejich dohledávání a kontrole – orgány veřejné moci a orgány samosprávy)

Data uložená v registru jsou dělena na data podléhající ochraně osobních údajů a běžná. Pro data podléhající ochraně osobních údajů je podáno řádné ohlášení provozu systému na UOOU (úřad pro ochranu osobních údajů).

Data v systému a přístup do systému jsou zabezpečena vlastními ochrannými opatřeními systému (s využitím DMZ a šifrování) a dále je zabezpečena komunikace mezi klientem (webovým prohlížečem uživatele registru) a registrem zabezpečeným protokolem HTTPS s platným SSL certifikátem.

 

Informace, které shromažďujeme

Informace shromažďované a ukládané v registru slouží výhradně pro účely provozu registru ve smyslu registru zvířat.

Informace které nám sdělíte:

Při registraci vás požádáme o povinné osobní údaje, jako je jméno, e-mailová adresa, adresa bydliště a rok narození a dále údaje nepovinné jako je telefonní číslo, upřesnění data narození, titul. Tyto údaje slouží k ověření identity uživatele a nastavení informací o majiteli zvířete v registru. Tyto informace nejsou veřejně dostupné pro jiné uživatele registru. Výhradně v případě nálezu zvířete může jiná osoba na základě identifikátorů zvířete spustit formulář pro kontaktování majitele zvířete, přičemž tento formulář neposkytuje nálezci žádná data a osobní informace o majiteli zvířete. Pouze umožní odeslat informace o nálezu zvířete na email majitele zvířete.

Uživatel registru dále výhradně dle svého uvážení využívá registr na ukládání dat a informací o zvířeti a to popis zvířete, identifikátory zvířete, případně rozšířené záznamy ve formě zdravotních úkonů u zvířete, změn adres pobytu zvířete a podobně. Tyto údaje nejsou považovány za osobní údaje.

Informace, které získáváme, když používáte naše služby.

Při využívání služeb registru jsou automaticky ukládány informace ve formě logů a také dat týkajících se některých úkonů uživatele v registru, primárně:

 • Datum registrace účtu
 • Datum editačních akcí
 • Datum přidělení či odebrání oprávnění
 • Datum, důvod a oprávnění k nahlížení dat pro oprávněné osoby dle platné legislativy
 • Informace o událostech zařízení, jakou jsou
  • selhání
  • činnost systému
  • nastavení hardwaru
  • typ prohlížeče
  • jazyk prohlížeče
  • odkazující adresa URL

Shora uvedené záznamy (logy a data) slouží výhradně pro systémové potřeby registru a v případě oprávněného požadavku třetí osoby dle platné legislativy (například PČR) pro zjištění dat v rámci konkrétního úkonu.

Ze shora uvedených dat je také v případě požadavku majitele dat generován přehled úkonů majitele dat a přehled nahlížení do dat jiných oprávněných osob.

Informace o poloze:

Informace o poloze jsou ukládány a využívány v případě zobrazení konkrétní informace na mapě či určení polohy organizace, osoby či zvířete v rámci řešení ztrát a nálezů. Informace o poloze vždy vědomě zadává uživatel pro konkrétní případ a potřebu a je-li tato informace veřejně zpřístupněna, jedná se vždy o zpřístupnění se souhlasem uživatele (majitele dat).

Informace o právnických a podnikajících osobách:

Informace o právnických osobách ve smyslu oprávněné osoby, sídla, IČ a podobně nejsou považovány za osobní údaje (jedná se o veřejně dostupné údaje) a tedy tyto údaje jsou a mohou být registrem využívány ve veřejné zóně, například anoncí na mapě. Zadání informací o právnické či podnikající osobě je vždy spojeno s mechanismem ověření uživatele registru a ověřený uživatel do registru tato data zadává dle svého rozhodnutí a uvážení.

 

Jak používáme informace, které shromažďujeme

Informace, které shromažďujeme v rámci aktivit registru a aktivit uživatele v registru slouží výhradně pro potřeby oprávněného uživatele a činnosti spojené s funkcí registru jakožto systému pro evidenci zvířat a jejich majitelů.

Před použitím informací za účelem, který není uveden v těchto zásadách ochrany osobních údajů, vás vždy požádáme o souhlas.

Registr zpracovává osobní údaje na zabezpečených serverech.

Transparentnost a volba

Registr zpracovává data zadaná uživateli a data systémová na základě shora uvedených pravidel. Jsou-li data interpretovatelná viditelnou a uživatelsky srozumitelnou volbou, jsou vždy k dispozici oprávněnému uživateli a jsou v moci oprávněného uživatele a to jak pro uložení dat, editaci dat tak pro výmaz dat z registru.

Zabezpečení informací

Usilovně pracujeme na tom, abychom Registr i jeho uživatele ochránili před neoprávněným přístupem nebo neoprávněným pozměňováním, zveřejněním nebo zničením informací, které uchováváme. Zejména:

 • Šifrováním pomocí protokolu SSL
 • Při přihlášení do účtu registru ověřujeme uživatelské jméno (nebo email) a heslo
 • Procesy shromažďování, ukládání a zpracovávání informací včetně fyzického zabezpečení pečlivě kontrolujeme, abychom předešli neoprávněnému přístupu do našich systémů
 • Přístup k osobním údajům omezujeme pouze na oprávněné osoby

Změny

Naše zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez vašeho výslovného souhlasu neomezíme. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce a pokud se bude jednat o významné změny, budeme vás informovat výrazněji (v případě některých služeb můžeme změny zásad ochrany osobních údajů oznamovat e-mailem). Předchozí verze těchto zásad ochrany osobních údajů také uchováme v archivu, kde si je budete moci přečíst.

Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a bezpečí a umožňujeme vám spravovat je.

Komentáře jsou vypnuty.