Nadace na ochranu zvířat zásadně nesouhlasí s neetickou vyhláškou o porážení krokodýlů!

12.06.2012

Nadace na ochranu zvířat zásadně nesouhlasí s neetickou vyhláškou o porážení krokodýlů!

Ministerstvo zemědělství připravilo vyhlášku o veterinárních požadavcích na porážení krokodýlů a další zpracování masa a živočišných produktů z nich pocházejících. Nadace na ochranu zvířat již v loňském roce, v rámci meziresortního připomínkového řízení, odeslala Ministerstvu zemědělství své zásadní připomínky. S vyhláškou o porážení krokodýlů Nadace rozhodně nesouhlasí a v tomto smyslu zaslala Ministerstvu zemědělství své připomínky. Základní požadavek Nadace, aby taková vyhláška vůbec nebyla schválena, protože je to nejen nadbytečné, ale také neetické, Ministerstvo nerespektovalo a vyhlášku v tichosti vydalo. Dokument Ministerstvo odeslalo do Bruselu, kde ho musí ještě odsouhlasit Evropská komise. Nadace na ochranu zvířat odeslala dne 27. 4. 2012 své připomínky k této vyhlášce Evropské komisi a vyjádřila tak nesouhlasný postoj s vydanou vyhláškou. Připomínky byly zaslány také českým europoslancům. Nadace na ochranu zvířat pevně věří, že Evropská komise tuto vyhlášku neodsouhlasí a Česká republika tak nebude jedinou zemí, kde bude možné legálně porážet krokodýly, kteří patří mezi chráněné živočichy, zapsané na seznamu CITES.

Zásadní připomínky Nadace na ochranu zvířat k vyhlášce o veterinárních požadavcích na porážení krokodýlů a další zpracování masa a živočišných produktů pocházejících z krokodýlů:

Krokodýli jsou na území České republiky, stejně jako v jiných členských státech ES, chováni výhradně v zájmových chovech (chov zájmových a zoologických zvířat), nikoliv ve farmových hospodářských chovech, s jednou jedinou výjimkou, což je farma Agrodružstvo Jevišovice, Velký Karlov na jižní Moravě, jež chová cca 250 jedinců druhu krokodýla nilského. Nechápeme důvod, proč kvůli této jediné farmě by se měla zavádět nová legislativa, ojedinělá v celé EU a proč by postupně měla být tato zvířata v České republice chována na hospodářské využití. Jedná se o zvířata, která podléhají režimu CITES, ačkoliv Ministerstvo zemědělství na svých webových stránkách mylně uvádí opak. Tato zvířata by neměla být chována a porážena za účelem hospodářské produkce. Je to nejen nadbytečné, ale také neetické.

Odůvodnění vyhlášky Ministerstvem zemědělství považujeme za samoúčelné a zavádějící. Chovatelé, kteří si do zájmového chovu zájmových a zoologických zvířat pořídili exotická zvířata (v tomto případě krokodýly) museli počítat s tím, že zvířata dosáhnou tzv. jatečné váhy, museli při založení chovu počítat s tím, že se jedná o zvířata „ze své povahy agresivní“ a pokud by takové zvíře přesáhlo jatečnou váhu, že mohou „hrozit zvýšená bezpečnostní rizika pro chovatele a personál manipulující s takovým krokodýlem“. Proč si tato zvířata chovatelé pořizovali, proč nezvážili veškerá rizika s chovem těchto zvířat spojená? Za jakým účelem si jeden z chovatelů (Agrodružstvo Jevišovice, Velký Karlov) pořídil takové množství krokodýlů nilských? Za účelem zájmového chovu zoologických zvířat asi velmi těžko, takový chov samozřejmě nemůže být z ekonomického / podnikatelského hlediska prosperující. Na tomto případě lze ilustrovat, že zvířata byla pořízena za účelem pozdějšího hospodářského využití (maso, kůže), což byl zcela určitě také původní podnikatelský záměr.

 


Ilustrační foto: http://www.wildafrica.cz

Koncem roku 2008 a počátkem roku 2009 došlo na úseku právní ochrany zvířat proti týrání k výrazným změnám v českých právních předpisech. Proběhla rozsáhlá novela zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 312/2008 Sb.,kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti 1. 10. 2008. Podle uvedeného zákona je Ministerstvo zemědělství České republiky, které řídí výkon státní správy na tomto úseku nadále vrcholovým orgánem ochrany zvířat. Od 1. ledna 2009 - po změně uvedené v zákoně - byla zrušena činnost dosavadního samostatného oddělení MZE ČR - „Ústřední komise pro ochranu zvířat“. Po této organizační změně se stala Ústřední komise pro ochranu zvířat (ÚKOZ), složená z nově jmenovaných členů, pouze poradním orgánem ministra zemědělství, po této změně tak již tedy není orgánem státní správy a nositelem kompetencí na úseku ochrany zvířat proti týrání. Tato změna je zcela jistě v neprospěch ochrany zvířat. ÚKOZ by měl v zájmu ochrany zvířat sledovat proces tvorby legislativních návrhů a vyjadřovat se k návrhům, to platí i pro námi připomínkovaný návrh vyhlášky o veterinárních požadavcích na porážení krokodýlů a další zpracování masa a živočišných produktů pocházejících z krokodýlů.

O to snazší je pak vyjádření, které uvádí mluvčí Ministerstva zemědělství ČR: „…že krokodýli se v Česku na farmě od počátku chovají na maso. Jen zatím chyběla legislativa. Zvířata primárně začali chovat za účelem hospodářského využití, pouze dosud nebyly stanoveny podmínky pro jejich jatečné využití. Předpisy Evropské unie tuto komoditu neřeší. Vzhledem k tomu, že jejich hospodářské využití začíná být aktuální, vyvstala i nutnost vyřešit podmínky, za kterých to lze realizovat." Toto zdůvodnění vyplývá ze současného postavení problematiky „ochrany zvířat a jejich pohody“ na ministerstvu, která je začleněna pod odbor živočišných komodit, který především sleduje výrobní a ekonomické parametry produkce, což je často v  protikladu k zájmům ochrany zvířat. Z příkladu farmy krokodýlů vyplývá, že chov je nejdříve „v tichosti“ tolerován jako výrobní podnikatelská jednotka, bez ohledu na to, zda lze finální produkt získat v souladu s podmínkami platných právních předpisů. Následně je teprve hledána a zdůvodňována cesta, která zdůvodní i účelovou tvorbu předpisů. Při takovém přístupů se může absurdně stát, že bude zaveden „farmový chov vlků“ (chov psů pro účely získávání kožek již ES zakázala) a po jejich početním nárůstu v chovu bude vytvářen předpis pro jejich jatečné využití a využití „vzácných kožek“ a „exotického atraktivního druhu masa“, které bude požadovat extravagantní movitý spotřebitel.

Nadace na ochranu zvířat má zásadní připomínky k takto navrhované vyhlášce (porážení krokodýlů za účelem využití hospodářských produktů) a také k důvodům předložení návrhu vyhlášky.

Nadace na ochranu zvířat nesouhlasí s porážením krokodýlů a dalším zpracováním masa a živočišných produktů pocházejících z krokodýlů (nepůvodního druhu) na území České republiky.

Zřizování velkochovů a zabíjení divokých (nedomestikovaných) zvířat považujeme za krajně neetické a naprosto zbytečné. Taková produkce nemá přínos pro obyvatelstvo daného regionu, jde však proti filosofii Úmluvy CITES a ochrany zvířat a jen se tím pošlapává právní ochrana divokých zvířat.

Související články:

Česko schválilo porážku krokodýlů, jatka ještě musí posvětit EU

http://ekonomika.idnes.cz/cesko-je-bliz-k-porazeni-krokodylu-d5y-/ekonomika.aspx?c=A120408_150912_domaci_hv

Česko bude evropskou výjimkou, umožní porážku krokodýlů

http://zpravy.idnes.cz/ces

 

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujcka

Partnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 


Internetoví partneři


 

TOPlist