Ochranazvířat.cz: Vánoční kapři

Opět se blíží Vánoce a s nim prodej kaprů. Prosíme, všímejte si, jestli prodejci dodržují všechny povinnosti, které jim v souvislosti se zacházením s živými tvory vyplývají. Pokud zaznamenáte nějaké nevhodné podmínky či zacházení s kapry, informujte příslušný inspektorát Krajské veterinární správy.

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,


e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

TISKOVÁ  ZPRÁVA  10. 12. 2009


I letos kapři na vánoční stůl


Zdá se, že i letos si bude většina domácností o Štědrém večeru pochutnávat na vánočním kaprovi. Například v Praze Městská veterinární správa dosud registruje téměř 190 žádostí o sezónní prodej kaprů. Podmínky jsou stejné jako v minulém roce.


Pro představu lze z těchto podmínek pro prodejní místo citovat:


Sezónní prodej živých ryb na samostatném prodejním místě je podle § 25 odst. 3 veterinárního zákona podmíněn tím, že osoba, která hodlá provozovat sezónní prodej živých ryb, oznámí nejméně 7 dnů před zahájením prodeje místně příslušné krajské veterinární správě, kdy a na kterém místě bude prodej zahájen a kdy bude ukončen. Provozovatel tohoto zařízení musí na vyžádání kontrolního orgánu prokázat, že toto oznámení provedl (písemně, e‑mailem, podpisem v záznamech KVS). Oznámení k sezónnímu prodeji ryb na samostatných prodejních místech nepodléhá správnímu poplatku.


Povinností prodejce je zajistit místo, na kterém bude tuto činnost provozovat tak, aby odpovídalo požadavkům, které jsou stanoveny v § 7 a § 8 vyhlášky č. 289/2007 Sb.,                o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství.


      Jedná se zejména o následující skutečnosti.


I.                   Samostatné prodejní místo pro prodej živých ryb musí být


a)   vybaveno prodejním pultem s omyvatelnou, dobře čistitelnou                            a dezinfikovatelnou pracovní deskou a s dostatečně velkými káděmi na úchovu živých ryb v souladu s požadavky na pohodu zvířat a na jejich ochranu před týráním,

b)  umístěno tak, aby byl zajištěn co nejsnazší odtok odpadních vod do kanalizace a aby nedocházelo k roztékání odpadní vody při manipulaci s rybami,


c)   pro účely kontroly k dispozici doklad o tom, kde byly ryby posledně sádkovány (např. dodací list, doklad o převzetí ryb).


II.        Samostatné prodejní místo, kde bude provozovatel ryby při sezónním prodeji usmrcovat, kuchat a porcovat, popřípadě jinak upravovat, musí mít kromě požadavků na vybavení samostatného prodejního místa uvedeného v bodě I, také:


a)                  dobře čistitelnou a dezinfikovatelnou pracovní desku, nože, paličku na omračování ryb a stěrky,


b)                  dostatečný přívod pitné vody k omývání pracovního pultu a odvod odpadní vody do kanalizace,


c)                  nepropustné, uzavíratelné a označené nádoby na pevné vedlejší živočišné produkty; v případě materiálu 2. kategorie (leklé ryby) označené slovy „není určeno ke krmení zvířat“, v případě materiálu 3. kategorie (vnitřnosti, žábry apod.) –  “není určeno pro lidskou spotřebu“,


d)         v případě, že dojde ke smísení materiálu 2. a 3. kategorie je všechen   považován za materiál 2. kategorie.


Kontrolní veterinární orgány se kromě těchto zásad řídí zejména ustanoveními zákona na ochranu zvířat proti týrání. Z tohoto zákona například vyplývá, že ryby lze usmrcovat pouze omráčením silným úderem tupým předmětem na temeno hlavy a následným vykrvením přetnutím míchy a cév řezem bezprostředně za hlavou nebo se přetnou žaberní oblouky a provede vykrvení za hlavou. Vykrvování ryb musí být zahájeno bezprostředně po jejich omráčení, přičemž musí být provedeno tak, aby vyvolalo rychlé a úplné vykrvení.  Před ukončením vykrvení se nesmí provádět žádný zpracovatelský úkon. Nástroje, materiál a vybavení sloužící k omračování a vykrvování musí být sestrojeny, udržovány a používány tak, aby k úkonům docházelo rychle a účinně.


Dále pak je zakázáno při manipulaci s živými rybami: zbavovat živé ryby šupin nebo ploutví, vsouvat rybám prsty pod skřele do žáber, vtlačovat prsty do očnic, násilně vytlačovat jikry nebo mlíčí, omračovat a vykrvovat ryby jiným způsobem, než je uvedeno výše, a znečišťovat stanoviště krví a rybím odpadem.


Podle zkušeností z loňského roku věříme, že i letos nebudou při prodeji ryb problémy.


Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR


Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Adresa: http://www.ochranazvirat.cz/698/czech/clanek/vanocni-kapri/