Které zákony řeší vzájemné soužití člověka a psa?

11.03.2008

První koupí psa občan - majitel a vlastník psa v jedné osobě vstupuje do množství práv a povinností, které předtím neznal. Vlastník psa nese za svého psa a jeho chování odpovědnost v plném rozsahu. V praxi to znamená, že se na vlastníka psa začne vztahovat nemálo právních předpisů, počínaje ústavními zákony, vyhláškami, směrnicemi, stanovami a jinými obecně závaznými právními předpisy (zákon o veterinární péči, zákon na ochranu zvířat proti týrání).

Výkon vlastnického práva nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu, životní prostředí a to v souladu s čl.11, dost. 3 Listiny základních lidských práv a svobod nad ním zákonem určenou. Občanský zákoník se k této otázce vyjadřuje v ustanovení § 3 odst.1, v němž se uvádí „Výkon práv a povinnosti vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy“. Z toho lze odvodit, že vlastník psa nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy prachem, hlukem (soustavním štěkáním, vytím) a jinými psími projevy (pachy, pevnými i tekutými odpady). Dále vlastník nesmí dopustit, aby pes v jeho vlastnictví vnikal na pozemek sousedů. Posouzení, zda se pes chová v souladu s dobrými mravy, zda a do jaké míry obtěžuje své okolí a sousedy, není závislé na názoru a hodnocení např.našich sousedů, ale přísluší v případě sporů městským úřadům, popřípadě soudům, které při rozhodování v této věci vycházejí z důkazů tj.odborných poznatků, znaleckých posudků, získaných na místě samém.

K základním povinnostem vlastníka patří hlavně přihlášení psa a opatření ho evidenční známkou. Vybavit psa náhubkem nebo řemínkem proti pokousání, vodit psa na vodítku ve společenských prostorách domů, na veřejných prostranstvích a v hromadných dopravních prostředcích. Nedopustit, aby pes pobíhal na místech, kde je pobíhání psů je zakázáno. Dále pak tam, kde by mohlo dojít k ohrožení zdraví či života nebo k porušení hygienických pravidel. Dbát na to, aby pes neznečisťoval chodníky, obchody, podloubí, společné prostory domů, stánky, sadové cesty, dětská hřiště apod. Odstranit psem způsobenou nečistotu. Neopustit psa tzn.úmyslně se ho zbavit vyhozením na ulici, v lese, na silnici apod. Podrobit psa veterinární prohlídce a respektovat ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání. Respektovat zákaz volného pobíhání psů v honitbě.

Vlastník psa je odpovědný za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. Obecnou odpovědnost za škodu upravuje ustanovení § 420 a následné občanského zákoníku. Otázky odpovědnosti nelze vůbec podceňovat. Škody vznikají na zdraví, věcech. Musíme zde zmínit i jiné škody tj. škody skutečné a ušlý zisk.

Trestný zákon však pamatuje ve svých ustanovení na ty případy, kdy psa zastřelí fyzická osoba bez toho, že by jí ohrožoval či napadal. Osoba, která zastřelila psa, či ho usmrtila jiným způsobem podle § 257 odst.1 trestního zákona, v platném znění, naplnila skutkovou podstatu trestního činu – poškozování cizí věci.V souběhu s výše uvedeným trestným činem by mohla být naplněná skutková podstata trestného činu podle ustanovení § 203 odst.2 trestního zákona, v plném znění – týrání zvířat.
 

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujcka

Partnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 

Internetoví partneři


 

TOPlist