Všeobecná deklarace OSN na ochranu zvířat

25.02.2007

Všeobecná deklarace OSN na ochranu zvířat

Preambule:

VZHLEDEM K TOMU, že zvířata jsou živé, vnímavé bytosti, a zasluhují si tedy ohledy a respekt.

VZHLEDEM K TOMU, že lidé sdílí  tuto planetu s jinými živočišnými druhy a s jinými formami života, a že všechny formy života spolu tvoří souvislý ekosystém.  

PŘESTO, že v lidské společnosti existují značné rozdíly sociální, ekonomické a kulturní, každá společnost by se měla vyvíjet humánním a udržitelným způsobem.

VYCHÄZEJÍC  z toho, že v mnohých zemích již existují zákony na ochranu společenských i volně žijících zvířat.

USILUJÍC o pokračující účinnost těchto zákonů a o tvorbu lepší a obsáhlejší legislativy na ochranu zvířat,

PROTO

SVĚTOVÁ SPOLEČNOST NA OCHRANU ZVÍŘAT

VYHLAŠUJE  Obecnou deklaraci o ochraně zvířat za společný cíl  všech zemí a národů, aby se tyto snažily všemi vhodnými prostředky následující zásady podporovat a postupnými kroky jim zajistily celosvětové uznání a jejich účinné dodržování. 

ČLÁNEK 1

Definice

a. „zvíře“ je každý savec s výjimkou člověka, dále ptáci, hadi, obojživelníci, ryby či bezobratlí, kteří mohou pociťovat bolest nebo stres.

b. „divoké zvíře“ zahrnuje každé zvíře, které nebylo domestikováno člověkem.

c. „zvířata závislá na člověku“ představují každé zvíře jehož ochrana a přežití závisejí na lidské péči a zahrnují společenská zvířata, dále hospodářská zvířata, zvířata využívaná k tahu, vědeckému výzkumu či k lidské zábavě a divoká zvířata držená v zajetí.

d. výraz „zájmové zvíře“ se vztahuje na zvířata, která v souladu s místní kulturou jsou a byla společníky lidí a byla chována, ať již systematicky či nikoliv za tímto účelem.

e. „krutost“ znamená jakékoliv působení zbytečné bolesti nebo stresu zvířeti ať již svévolně či z nedbalosti.

f.  „welfare“ představuje stupeň zajištění fyzikálních a psychických potřeb zvířete a potřeb vyplývajících z možností uplatnit své přirozené chování.

ČLÁNEK 2

Základní ustanovení

a. Lidé jsou povinni zajistit zvířatům odpovídající péči.

 

b. Žádné zvíře by nemělo být zabito bezdůvodně a nemělo by být podrobeno krutému zacházení ze strany člověka.

c. Kruté zacházení se zvířaty by mělo být posuzováno jako vážný přestupek ve všech právních úrovních a stíhatelné dostatečnými pokutami, aby se pachatel nedopustil téhož přestupku znovu.

ČLÁNEK 3

Divoce žijící zvířata

 

a. Tam, kde je nutné divoká zvířat odchytit a zabít, a v zájmu zachování biodiversity, by měl maximální počet zabitých zvířat umožnit přežití druhu a měl by být vědecky podložený.

b. V případech, kde se považuje za nutné chytit a zabít divoká zvířata, by se měly používat jen takové způsoby a prostředky, které:

- nezpůsobí krutost

- neuškodí jiným zvířatům

- neporuší životní prostředí

c. Chytání a zabíjení zvěře za účelem zábavy nebo sportu by mělo být zakázáno.

d. Při uplatňování výše zmíněných praktik je nutné zajistit ochranu životního prostředí a ekosystému.

ČLÁNEK 4

Zvířata závislá na člověku

a. Zvířatům vychovaných člověkem nebo vzatých lidmi do zajetí by mělo být zajištěno pět základních svobod, jejichž popularita ve světě neustále stoupá, a to následovně: 

- Svoboda od hladu a žízně: umožněním přístupu k čerstvé vodě a krmivu, které zaručuje uchování plného zdraví a kondice

- Svoboda od nepohodlí: poskytnutím vhodného prostředí včetně přístřešku a pohodlné odpočinkové části

- Svoboda od bolesti, poranění a nemoci: zajištěním včasné diagnózy a léčby

- Svoboda od strachu a stresu: poskytnutí takových podmínek a takové léčby, které nezpůsobují mentální utrpení

- Svoboda uplatnit své přirozené chování: zajištěním dostatečného prostoru s odpovídajícím zařízením a společností zvířat stejného druhu

Veterináři a jiné osoby s odpovídající kvalifikací by měli být zmocněni k humánnímu utracení jakéhokoliv zraněného, nemocného nebo stresovaného zvířete, pro něhož je další přežívání spojeno s utrpením. 

        

ČLÁNEK 5

Hospodářská zvířata a tažná zvířata

a. V případě, že je nutné zvíře zabít za účelem získání potravy nebo dalších produktů, musí zvolená metoda způsobit okamžitou ztrátu vědomí, aby do doby, než nastane smrt, nemohlo zvíře pociťovat bolest.

b. Porážku zvířete by měla provádět způsobilá a dobře vyškolená osoba.

c. Zvířata, která čekají na porážku, by měla být poháněna, ustájena, krmena a napájena humánním způsobem.

d. Měla by se uskutečnit všechna možná opatření k minimalizaci přepravy zvířat. U přepravovaných zvířat by se měly uplatnit zásady welfare.

e. Zvířata by měla být poražena co nejblíže k místu chovu.

f.  Pro zvířata využívaná k tahu nebo k podobnému účelu by měly být stanoveny limity o délce a intenzitě jejich využívání. Tato omezení by se měla zakládat na vědeckém podkladě.

ČLÁNEK 6

Zájmová zvířata

a. Majitelé zájmových zvířat by měli pečovat o svá zvířata a zodpovídat za ně po celý život zvířat. Pokud se již o ně nemohou starat sami, měli by jim zajistit náhradní péči.   

b. Měla by se propagovat a zavést kastrace zájmových zvířat.

c. Měla by se zavést identifikace a registrace zájmových zvířat.

d. Obchod se zájmovými zvířaty by měl striktně podléhat regulaci, licencím a kontrolám, aby se zabránilo krutému zacházení se zvířaty a jejich nežádoucímu rozmnožování.

e. Veterináři a jiné kvalifikované osoby by měli být oprávněni k humánnímu utracení zájmových zvířat, která nejsou schopna adopce, nebo kterým není možné zajistit odpovídající péči.

f.  Použití nehumánních metod zabíjení zájmových zvířat, včetně užití elektrického proudu, dále otrávením, zastřelením, ubitím, utopením a uškrcením, by mělo být zakázáno.

   

ČLÁNEK 7

Zvířata používaná pro sport a zábavu

a. Pokud jsou zvířata legálně využívaná pro sport a zábavu, je nutno učinit taková opatření, aby nebyla zvířata vystavena krutému zacházení a utrpení.

     

b. Výstavy a představení, které poškozují zdraví zvířat a jejich welfare, by měly být zakázány.

ČLÁNEK 8

Živá zvířata používaná pro vědecké účely

a. Zvířata by se měla používat pro vědecké účely a k testování jen v případě, že je to nutné pro zdraví lidí a zvířat samotných, včetně:

- objevu léku, prevence nebo léčení určité nemoci

- vývoj produktu, který by zmírňoval utrpení nebo posiloval zdraví

- zjištění rizika škodlivosti látek pokud neexistuje jiná alternativa

b. V případě, že je nutné provádět výzkum a testování na zvířatech, měly by zvolené metody zaručit:

 

- jen minimální počet použitých zvířat

- co nejmenší bolestivost a stres

- kvalitní podmínky a péči po celý život zvířat 

c. Podle možností by mělo být použití živých zvířat nahrazováno alternativními metodami. Tyto metody by měly být propagovány, ověřovány a uváděny v platnost.

   

d. Použití zvířat za účelem vědeckého výzkumu a testování na zvířatech by mělo být zakázáno v případě, že:

- je možné získat informaci podobného vědeckého významu bez použití zvířat

- informace nebo podobný vědecký výsledek je již k dispozici

- závěry nejsou nutné pro zdraví lidí nebo zvířat.

 

Konec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujckaPartnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 

Internetoví partneři


 

TOPlist