Návrh "psí vyhlášky" v Praze

24.07.2002

V současné době běží lhůta k připomínkování, vřele doporučujeme se s návrhem seznámit a zapojit se, protože obsahuje řadu bodů, se kterými nelze souhlasit. Veškeré informace najdete na stránkách pražského magistrátu http://www.praha-mesto.cz v diskusním klubu Na dané téma a hlavně na stránkách občanského sdružení Praha - místo pro všechny http://www1.webpark.cz/obcanskesdruzeni/ (ty také najdete v naší rubrice Důležité kontakty).
Zde jsou připomínky Nadace na ochranu zvířat a zápis z jednání s radním p. Blažkem, autorem návrhu, které proběhlo 17.7. za účasti zástupců ČMKU, Sdružení Praha - místo pro všechny, ÚKOZ, Městské veterinární správy a Nadace na ochranu zvířat.

Připomínky Nadace na ochranu zvířat k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s pohybem psů na veřejně přístupných místech na území hl. m. Prahy

Obecné připomínky:
Důvodem k zamýšlené vyhlášce jsou do značné míry zmedializované případy konfliktů mezi člověkem a psem (především dítětem). Pokud chce magistrát ve spolupráci s jednotlivými městskými částmi tyto problémy skutečně vyřešit, je především nutno zavést prevenci – naučit lidi a hlavně děti, jak se chovat ke psům, vést majitele či potenciální majitele psů k odpovědnému vlastnictví – zde nabízíme svou pomoc.

Pokud je vůbec nutno pohyb psů ve městě upravovat vyhláškou (tzn., že nestačí dodržování platných zákonů a dalších právních předpisů – především Zákon č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, Vyhláška hl.m. Prahy č.6/2001 o ochraně veřejné zeleně), tato musí být jednoznačně formulovaná, ale také prakticky uplatňovatelná. Dosavadní návrh vyhlášky se nám takto nejeví.
Navrhujeme sestavit pracovní skupinu ze zástupců Zastupitelstva hl. m. Prahy včetně právníka, Městské policie, Městské veterinární správy, Nadace na ochranu zvířat, Ústřední komise pro ochranu zvířat (MVDr. Dousek), Českomoravské kynologické unie a rozumného zástupce kynologické veřejnosti, která by zpracovala dosavadní připomínky ke stávajícímu návrhu vyhlášky a na základě analýzy stávající situace a diskuse vypracovala nový návrh vyhlášky.

Dílčí připomínky:
Vzhledem k tomu, že předpokládáme vypracování zcela nového znění návrhu vyhlášky, uvádíme pouze zásadní věcné připomínky:
· V § 1 chybí definice pojmu veřejně přístupné místo
· Chybí povinná a nezaměnitelná identifikace psa (doporučujeme především mikročipování)
· Navrhujeme vypustit celý § 2, dále odst. 2 v § 3 a bod b), odst. 2 v § 4

Nový návrh vyhlášky by dle našeho názoru měl obsahovat následující body:
1. Povinné čipování
2. Plnou odpovědnost majitele za to, co pes provede (jako za nezletilé dítě)
3. Vyjmenování míst, kde je nutné použití vodítka u všech psů
4. Pro neovladatelné psy používání vodítka na veřejně přístupných místech mimo místa vyhrazená pro volné pobíhání
5. Možnost doložení ovladatelnosti složením příslušné zkoušky
6. Vymezení pojmu asistenční pes a přiřazení asistenčních psů ke psům slepeckým a služebním (výjimky pro vstup)

Za Nadaci na ochranu zvířat                   17.6.2002
Romana Šonková

 

Z á p i s  z jednání ohledně návrhu vyhlášky hlavního města Prahy o „volném pobíhání psů“  konaného dne 17. 7. 2002


Přítomni: dle prezenční listiny  

 

Jednání ohledně návrhu vyhlášky hlavního města Prahy k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s pohybem psů na veřejně přístupných místech na území hlavního města Prahy (dále jen „vyhláška  o volném pobíhání psů“) bylo svoláno radním hl. m. Prahy Mgr. Rudolfem Blažkem na 17. 7. 2002 do prostředního primátorského salonku.

Jednání zahájil radní hl. m. Prahy Mgr. Rudolf Blažek, který přítomné seznámil s důvody, které vedly hlavní město Prahu ke zpracování návrhu vyhlášky o volném pobíhání psů, a stručně objasnil základní principy a východiska obsažená v návrhu vyhlášky a cíle, kterých by hlavní město Praha chtělo vyhláškou dosáhnout.

Po úvodním slově seznámil ředitel Městské policie hl. m. Prahy přítomné se statistikou týkající se přestupků za porušování vyhlášky hl. m. Prahy o ochraně veřejné zeleně, která upravuje částečně i volné pobíhání psů. Podle této statistiky Městská policie hl. m. Prahy zjistila v průběhu měsíce června 2002 cca 360 přestupků proti vyhlášce hl. m. Prahy o ochraně veřejné zeleně, přičemž tyto přestupky byly řešeny uložením pokuty v blokovém řízení nebo oznámením o spáchání přestupku na příslušnou městskou část.

K požadavku diskutujících seznámit se s evidencí psů, za které je placen místní poplatek, resp. číselným vyjádřením této evidence, jakož i s výší vybraných místních poplatků a jejich použitím, přislíbil radní Mgr. Rudolf Blažek, že tyto podklady získá od městských částí, neboť tato agenda patří do působnosti městských částí a nikoliv do působnosti hlavního města Prahy. 

V následné diskusi k návrhu vyhlášky o volném pobíhání psů, jakož i souvisejícím otázkám, které se účastnili všichni přítomní, byly diskutovány tyto okruhy a problémy:
1.  nutnost jednoznačné identifikace psa formou tetování nebo čipování (např. zakotvení této povinnosti v zákoně č. 166/1999 Sb., o veterinární péči nebo v zákoně č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání),
2. vhodnost definování některých pojmů (např. vlastník nebo držitel psa, osoba způsobilá psa zvládat) přímo v textu vyhlášky,
3. opodstatněnost rozlišování mezi psem velkého vzrůstu a jiným psem,
4. uložení povinnosti osoby doprovázející psa, aby pes byl opatřen náhubkem pouze v místech s vysokou frekvencí osob,
5. vhodnost přesnější specifikace vodítka (např. délka 1,5 m, pevné),
6. vynětí tzv. asistenčních psů a služebních psů z režimu této vyhlášky,
7. možnost zřízení poradny pro stávající i budoucí chovatele psů a případná spoluúčast hl. m. Prahy.

Na závěr jednání požádal radní Mgr. Rudolf Blažek všechny přítomné
a) o pomoc při definování pojmu asistenční pes a způsob jeho identifikace, neboť přítomní se shodli na tom, že vynětí těchto psů z režimu vyhlášky je opodstatněné a účelné,
b) o sdělení připomínek, návrhů a námětů k návrhu vyhlášky, který mají přítomní k dispozici.

Termín dalšího jednání byl dohodnut na středu 7. 8. 2002 v 10 hod. v prostředním primátorském salonku.

 


   Mgr. Rudolf    B l a ž e k
   radní hl. m. Prahy

 

 

Příloha:  prezenční listina
Zapsala: JUDr. Deverová

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujckaPartnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 

Internetoví partneři


 

TOPlist