Změna: obce se o ztracené či opuštěné zvíře musejí postarat po dobu 6 měsíců

26.10.2005

 

Podle dosud platného občanského zákoníku měl stát povinnost postarat se ztracenou věc po dobu 1 roku. Protože podle našeho právního řádu je zvíře považováno za „věc“, vztahoval se tento zákon i na opuštěná a zatoulaná zvířata.

 

Nyní došlo k vydání zákona č. 359/2005 Sb., kterým se zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník mění. V praxi to obnáší především tyto změny:

 

- obec má povinnost postarat se o opuštěné zvíře po dobu 6 měsíců, místo dřívějšího 1 roku

 

- pokud se majitel v této lhůtě přihlásí o ztracení zvíře, je povinen nahradit obci náklady, které jí v souvislosti s opatrováním zvířete vznikly

 

 

 

Konkrétní změny ve znění občanského zákoníku:

 

Nové znění - část:

1. V § 135 odstavec 1 zní:
"(1) Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví této obce.".

2. V § 135 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
" (3) Přihlásí-li se vlastník věci, která byla odevzdána obci podle odstavce 1, před uplynutím lhůty 6 měsíců od jejího odevzdání obci, je vlastník věci povinen nahradit obci náklady, které jí v souvislosti s opatrováním věci vznikly.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

Původní znění:  § 135
(1) Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji příslušnému státnímu orgánu. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do jednoho roku od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví státu.

 

(2) Nálezce má právo na náhradu nutných výdajů a na nálezné, které tvoří deset procent ceny nálezu. Zvláštní právní předpis může jinak upravit oprávnění toho, kdo věc našel nebo ohlásil.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 platí přiměřeně i na věci skryté, jejichž vlastník není znám, a na věci opuštěné.

 

 

Celé znění zákona č. 359/2005 Sb. najdete zde.

 

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujckaPartnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 

Internetoví partneři


 

TOPlist