24. duben - Světový den laboratorních zvířat: Budou kvůli přetestování chemických látek „použity“ milióny zvířat?

18.04.2005

Tisková zpráva Nadace na ochranu zvířat

18. 4. 2005

 

 

 

24. duben- Světový den laboratorních zvířat

 

Budou kvůli přetestování chemických látek „použity“

milióny zvířat?

 

 

 

V současné době, kdy se v České republice rozvířila diskuse, zda by mělo být znovu umožněno testovat kosmetiku na zvířatech, se na úrovni EU jedná o problému, který zřejmě bude mít pro zvířata využívaná při pokusech ještě mnohem závažnější důsledky.  Jedná se o program Politiky chemických látek, navržený Evropskou komisí v roce 2003, který předpokládá přetestování asi 30 000 existujících chemických látek. Pokud při něm budou „použita“ zvířata v takovém rozsahu, jak to dnes vypadá, může přinést obrovské utrpení milionům zvířat.

 

Smyslem programu testování toxicity chemických látek (REACH - Regulation for the Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) je podle jednotného měřítka vyhodnotit a klasifikovat nebezpečnost chemických látek pro lidské zdraví a životní prostředí. Jde přitom o látky, které se dostaly na trh před rokem 1981, kdy ještě neplatila povinnost výrobců klasifikovat a označovat látky podle jejich stupně toxicity. Organizace na ochranu zvířat souhlasí s cíli tohoto programu, ale jsou přesvědčeny, že je třeba jich dosáhnout způsobem, který bude spolehlivější a humánnější.

 

Chemické látky jsou jakékoli složky, které se používají v průmyslu nebo v domácnosti (a také v kosmetice, i když pro tuto oblast zatím platí zvláštní pravidla). Může jít např. o barviva, rozpouštědla, čistící látky, hnojiva atd. Všechny tyto přípravky se podle současných nařízení testují také na zvířatech. Testy toxicity se provádějí např. na myších, králících, křečcích, rybách, ptácích, psech, případně i primátech. Zvířata jsou násilně krmena zkoušenými látkami nebo jsou nucena inhalovat toxické substance. Látky jsou jim také vkapávány do očí nebo nanášeny na oholenou a někdy sedřenou kůži. Ryby se umisťují do vody, ve které je zkoušená látka rozpuštěná. Zvířata při testování chemikálií trpí křečemi, třesem, silnou bolestí břicha, nekontrolovaným zvracením, vnitřním krvácením, poškozením orgánů, bolestí způsobenou nádorem. Mohou krvácet z očí, z tlamy nebo pohlavních orgánů, mohou ochrnout nebo upadnout do kómatu. Látky tišící bolest se nepoužívají, aby nebyly zkresleny výsledky testu. Zvířata umírají buď přímo při pokusu vlivem otravy nebo jsou na konci pokusu zabita, aby mohla být pitvána. 

 

Toxicitu chemických látek je však možné zjišťovat i jinými metodami než formou pokusů na zvířatech. Jde o tzv. alternativní metody. Ačkoli určitý počet alternativních metod už existuje, jejich rozvoj vázne především kvůli tomu, že není dostatečná vůle, aby byly tyto metody vyvíjeny, a to nejen v rámci chemického odvětví, ale také v medicíně (jeden z hlavních problémů spočívá v tom, že je na tuto oblast vyčleněno zanedbatelné množství finančních prostředků [1]). Organizace na ochranu zvířat proto apelují na to, aby se výzkum konečně zaměřil právě na hledání a validování těchto alternativ, než aby pokračoval v zažitých krutých testech, které navíc samy žádnou validací neprošly. Jejich používání je uznáváno spíše proto, že je vžité, než že by bylo spolehlivé a mělo dostatečnou predikativní hodnotu – kvůli velkým mezidruhovým rozdílům totiž jednotlivé druhy zvířat a lidé mohou reagovat na určité látky zcela odlišně.

  

Aby bylo v rámci REACH minimalizováno utrpení zvířat, je tedy třeba:

- zvýšit důraz na vývoj a validaci alternativních metod, které umožní testovat chemikálie jiným způsobem než na zvířatech. V REACH se sice uvádí, že bude podporováno testování bez zvířat, ale pokud nebude dostatečná snaha financovat vývoj nových alternativ, jedná se pouze o prázdná slova.

- maximálně zamezit tomu, aby se testy dublovaly. Protože se zde jedná o látky, které jsou na trhu desítky let, výrobci si své látky již dávno otestovali a mají o jejich účincích dostatek informací. V rámci obchodního tajemství však firmy tyto informace často tají. Od výrobců proto musí být bezpodmínečně požadována povinnost zjištěné údaje dát k dispozici [2].

 

Program Evropské politiky chemických látek může být příležitost, jak zavést moderní a humánní způsoby testování chemických látek, nebo může naopak představovat největší hromadné „použití“ zvířat, ke kterému v historii Evropy kdy došlo. Spolu s ostatními organizacemi ve všech členských státech EU, které se touto problematikou zabývají, i Nadace na ochranu zvířat zastává názor, že použití alternativních metod je prakticky uskutečnitelné  a z etického i vědeckého hlediska naprosto nezbytné.     

 Touto problematikou se zabývají například organizace Eurogroup for Animal Welfare (www.eurogroupanimalwelfare.org), jejímž přidruženým členem Nadace na ochranu zvířat je, a European Coalition to End Animal Experiments (www.eceae.org) – zde je také možné najít odborné zprávy a analýzy k tématu.  

 

[1] Z tohoto důvodu také organizace na ochranu zvířat minulý rok uspořádaly a předaly petici určenou Evropskému parlamentu, která požadovala zřízení fondu určeného právě k financování vývoje alternativních metod. Petici během pár měsíců podepsalo půl miliónu evropských občanů. 

[2] Nezbytnost této povinnosti potvrzuje zkušenost získaná v rámci programu vyhodnocování pesticidů v EU, kde kvůli jediné substanci bylo podáno 11 zpráv o jejích účincích na zvířata.

 

 

 

Kontaktní osoba: Romana Šonková, rsonkova@ochranazvirat.cz, tel: 222 135 463, 736 681 331 

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujckaPartnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 

Internetoví partneři


 

TOPlist