Informace pro útulky - poplatky ze psa

03.02.2004

Dne 1.1. 2004 vstoupil v platnost zákon č. 229/2003, novelizující zákon č. 565/1991 Sb. O místních poplatcích. V nové právní úpravě je mimo jiné uvedeno toto:

 

 §2
(1)   Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.

 

(2)   Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců- Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. Stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené a opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

 

(3)   Sazba poplatku ze psů činí až 1500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediných zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí až 200 Kč za kalendářní rok. U druhého a každého dalšího psa může obec horní hranici sazby zvýšit až o 50%. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

 

(4)   Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně odstavec 3.

 

 Z této právní úpravy vyplývá, že obce mají možnost (ne povinnost!) požadovat poplatky ze psů také od soukromých útulků, pečujících o bezprizorná domácí zvířata. V praxi by to tedy mohlo znamenat, že soukromé útulky pro ztracené a opuštěné psy, které nebyly zřízeny obcí, a těch jsou desítky, budou nuceny poplatky platit. Útulky by tak při nejpřísnějším režimu mohly zaplatit obci až 1 500 Kč za prvního a 2250 Kč za každého dalšího zaopatřovaného psa. Vše záleží na obecních vyhláškách, které obce na základě nového znění zákona vydají. Od poplatků podle znění zákona jsou totiž osvobozeny pouze útulky zřízené obcemi. Je tedy v zájmu soukromých útulků, aby se začaly samy zajímat o to, jak tuto situaci řešit.

 

 Již v § 1 je stanoveno, že obce MOHOU vybírat poplatky, to znamená, že je vybírat nemusejí.

 

 Důležité je také ustanovení § 16 \"Obec, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo z části prominout.\" Pokud by tedy útulek měl problém s placením poplatků, mohl by podat žádost o prominutí dle tohoto ustanovení.

 

 Přejeme hodně štěstí a doufáme, že tyto informace přispějí k vyřešení možných problémů. Pokud budete potřebovat jakékoliv rady nebo podrobnější informace, obraťte se na Nadaci na ochranu zvířat

 

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujckaPartnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 

Internetoví partneři


 

TOPlist