Ochranazvířat.cz: Nadace na ochranu zvířat uspořádala besedu a setkání ochranářských organizací 29.10. v prostorách Labyrintu, Haštalská 17, Praha 1

Po dlouhém uvažování a přípravách se Nadace na ochranu zvířat odhodlala oslovit především pražské organizace, zabývající se ochranou zvířat. Hlavním důvodem byla snaha o prohloubení spolupráce mezi organizacemi i jednotlivci, kterým jde o totéž – o ochranu zvířat a vše, co s tím souvisí. Považujeme za důležité, aby se setkávali i lidé, kteří sice mají stejný cíl, ale metody, styly práce a někdy i některé názory poněkud odlišné. Přesto, nebo právě proto, je vzájemná komunikace mezi lidmi, kterým jde o společnou věc, důležitá.

 

Jak tedy toto setkání probíhalo?

 

Na úvod setkání Romana Šonková, ředitelka Nadace na ochranu zvířat, představila Nadaci a také další účastníky setkání, kteří později přednesli své příspěvky. Dále pohovořila o činnosti Nadace, o jejích cílech a prioritách a o nutnosti spolupráce všech, kteří se zabývají ochranou zvířat. Pak předala slovo Veronice Kinasové, která v Nadaci působí jako vedoucí projektu Humánní vzdělávání, aby pohovořila o vzdělávacích a osvětových projektech podpořených Nadací v letošním roce.

 

V minulém roce se Nadaci jako jediné organizaci v oblasti ochrany zvířat podařilo uspět ve výběrovém řízení při rozdělování prostředků z Nadačního investičního fondu a získala částku více než třináct milionů korun. Na přerozdělení v rámci grantových programů může sloužit v prvním roce jen 15% této sumy. Zbylé finance byly uloženy jako tzv. nadační jmění a nadále Nadace může disponovat  jen s výnosy z této částky.

 

Díky částce, která představovala sumu 1.746.310,- Kč  mohla Nadace na ochranu zvířat vyhlásit první kolo otevřeného grantového programu s názvem Vzdělávání a osvěta v oblasti ochrany zvířat. Letos byl grantový program zaměřen především na žáky základních škol.

 

Program byl rozdělen na čtyři samostatné podprogramy:

  1. Zavedení výuky ochrany zvířat na základní školy, jehož cílem je příprava vzdělávacího programu a vyškolení týmu školitelů, kteří budou následně vzdělávat pedagogy se zájmem o oblast ochrany a welfare zvířat a dále vytvoření manuálu pro pedagogy a pracovních pomůcek pro žáky s danou tématikou.
  2. Celostátní soutěž „Jak se žije pejskům ve městech?“, jejíž cílem je výchova dětí ke kladnému vztahu ke psu na základě poznání jeho přirozených potřeb a projevů chování.
  3. Literatura pro děti s tématikou „ Poznej a chraň zvířata“, která by měla posílit náš trh o kvalitní původní i překladovou literaturu pro děti a mládež základních škol, ale i nejširší veřejnost.
  4. Vybudování informačního a vzdělávacího centra se zaměřením na ochranu zvířat, jehož funkcí bude poskytovat kvalitní informace co nejširší odborné i laické veřejnosti v oblasti ochrany zvířat.

 

V rámci grantového programu se do soutěže přihlásilo čtrnáct projektů, z nichž bylo vybráno k podpoření pět. Celkově Nadace přerozdělila částku 1.746.310,- Kč, ačkoliv částka požadovaná všemi navrhovateli projektů přesáhla sumu 3.000.000,- Kč.

 

Největší a stěžejní význam má podpora prvního grantového programu, která je určená Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. Na setkání dne 29. 10. 2003 přijala pozvání ředitelka kanceláře Pavučiny Mgr. Lenka Daňková, která stručně informovala o cílech a záměrech podpořeného projektu. Výhodou pro obě strany z hlediska cíle a naplnění záměru Nadace je, že SSEV Pavučina má dlouholeté zkušenosti s prosazováním ekologické výchovy zejména na základních školách a snahou začlenit ekologickou výchovu do vzdělávacího procesu.

 

Dalším hostem, který přijal naše pozvání, byla Mgr. Hana Zemanová, která je statutárním zástupcem PRO – BIO LIGY ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství a je iniciátorkou projektu zahrnujícího také vybudování a provozování informačního a poradenského centra o ekologickém zemědělství, ochraně zvířat a ekologicky šetrném a zdravém životním stylu. Nadace na ochranu zvířat podpořila tento záměr částkou více než čtvrt miliónu korun v rámci čtvrtého podprogramu a dva dny v týdnu (pondělí, středa) informuje veřejnost o problematice ochrany zvířat a s tím souvisejícího ekologicky šetrnějšího životního stylu v prostorách nově vzniklého infocentra, které se nachází v prostorách biorestaurace Albio v Truhlářské ulici 20 v Praze 1. Součástí infocentra je i knihovna a prostor pro nabídku letáků a dalších materiálů. Pokud byste měli zájem prezentovat své materiály zaměřené na ochranu zvířat, zašlete nám prosím jejich vzorek. Vzhledem k omezenému prostoru Vás prosíme o výběr aktuálních a kvalitních materiálů, které rádi zařadíme do nabídky v Infocentru. K dispozici ke společným „ochranářským“ akcím je rovněž přednáškový sál Albia. Pro bližší informace kontaktujte prosím Nadaci na ochranu zvířat.

 

Kromě rozdělování finančních prostředků získaných z Nadačního investičního fondu se Nadace na ochranu zvířat snaží podpořit oblast vzdělávání i z jiných zdrojů a také vlastní činností, vydáváním osvětových materiálů, organizováním seminářů atd. V této souvislosti stojí za zmínku podpoření projektu Sdružení Arnika pod názvem Sovy do škol. Nadace přispěla částkou 52.216,- Kč na vybudování voliér pro hendikepované sovy, které jsou umístěny v Jedličkově ústavu na Vyšehradě. Tyto sovy jsou za odborného dohledu využívány při přednáškách o sovách na pražských základních školách.

 

Dalším tématem setkání byla legislativa týkající se ochrany zvířat, především novela zákona 246/92 o ochraně zvířat proti týrání, která je nyní připravena ke třetímu čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. O současném stavu projednávání a nejdůležitějších připomínkách pohovořil Roman Rogner za organizaci Svoboda zvířat. Zmínil se také o svých aktivitách v oblasti internetu – především o internetovém portálu www.pomoczviratum.cz, který by měl sloužit jako nejširší platforma pro všechny zájemce o problematiku ochrany zvířat. Upozornil také na nutnost podchycení a vzdělávání mladé generace a navrhl upořádat letní soustředění pro mladé zájemce o ochranu zvířat.

 

Po vyčerpání všech bodů programu pokračovala volná diskuse, která se vlastně prolínala celým večerem. V rámci ní Jarka Horáková, zástupkyně Společnosti pro zvířata,  představila druhé číslo časopisu „Pro zvířata“. V případě zájmu kontaktujte prosím přímo Společnost pro zvířata, časopis je možno zakoupit i v síti novinových stánků.

 

Kromě výše uvedených organizací se setkání účastnili zástupci AOVZ (Asociace odpovědného vztahu k malým zvířatům),  Pražského spolku ochránců zvířat a útulku pro psy „Azyl pro opuštěná zvířata“ v Komořanech. Mirka Kratinová z AOVZ představila metodické a pracovní materiály o psech pro první stupeň základních škol, které využívá v pilotním projektu „HAF-HAF znáš mě?“ na třiceti školách.

 

Setkání potvrdilo nutnost prosazení začlenění ochrany zvířat a odpovědné péče o zvířata do škol a také potřebu spolupráce mezi ochranářskými organizacemi a vzdělávání ve vlastních řadách (odborného, ale také fundraisingu, PR a medializace a vystupování na veřejnosti). Ačkoliv bylo setkání velice komorní, bylo příjemné, motivující a věříme že i užitečné. Byly navázány nové kontakty a probírala se zajímavá témata, ke kterým měli všichni zúčastnění co říci.

 

Pokud by byl zájem a chuť, rádi bychom podobná setkání uskutečňovali pravidelně. Jakékoliv náměty na témata k diskusi velice uvítáme.

 

Zároveň ještě jednou zasíláme dotazník s několika jednoduchými dotazy a prosíme o jejich zodpovězení, velice by nám to usnadnilo další rozhodování.

 

Těšíme se na případná další setkání a přejeme hodně úspěchů!

 

 

 

 

Adresa: http://www.ochranazvirat.cz/101/czech/clanek/nadace-na-ochranu-zvirat-usporadala-besedu-a-setkani-ochranarskych-organizaci-29-10-v-prostorach-labyrintu-hastalska-17-praha-1/